NİHAT HATİPOĞLU SOHBETLERİ, NİHAT HATİPOĞLU DUALARI


Ünlü Doç. Dr. Nihat Hatipoğlu Hocasından 195 Adet Çok Güzel Sesli Görüntülü Sohbet Bulunmakatadır.

 • Her Sıkıntıyı Gideren Yedi Ayeti-i Kerime

  1.AYETAnlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

  De ki: Bize hiçbir zaman Allah’ın yazdığından başka bir şey ulaşmaz. O, bizim Mevlamızdır ve müminler onun için yalnız Allah’a dayanıp güvensinler!”(Tevbe, 51)

  Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

  “Kul ley yusibena illa ma keteballahu lena, hüve Mevlana ve alallahi fel- yetevekkeli’l-mü’minun.”

  2.AYET

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  Ve eğer Allah sana bir keder dokunduracak olursa, onu Ondan başka açacak yoktur; ve eğer O, sana bir hayır dilerse, o zaman da O’nun lütfunu reddedecek yoktur.O, lütfunu kullarından dilediğine nasib eder. O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. (Yunus, 107)

  Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim

  Ve iy yemseskellahu bi durrin fela kaşife lehu illa hu ve iy yuridke bi hayrin fela radde li fadlih, yüsibü bihi mey yeşau min ıbadih, ve hüve’l-ğafuru’r-rahim.

  3.AYET

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

  “Her halde hem benim Rabbim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a güvenip) dayanmışım. Hiç (bir) yerde bir debelenen (canlı) yoktur ki perçemini O tutmuş olmasın! Şüphe yok ki Rabbim doğru bir yol üzerindedir.” (Hud, 56)

  Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

  “Inni tevekkeltü alallahi rabbi ve rabbiküm, mâ min dabbetin illa hüve ahizüm bi nasıyatiha, inne rabbi ala sıratım müştekim.”

  4.AYET

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

  “Nice hayvanlar var ki, rızkını (yanında) taşıyamaz; Allah onlara da rızık veriyor, size de! O her şeyi işitendir, bilendir.” (Ankebut, 60)

  Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

  “Ve ke eyyim min dabbetil la tahmilu rizkaha, Allahu yerzukuha ve iyyaküm ve hüve s-semiu’l-âlim.”

  5.AYET

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

  “Allah insanlara rahmetinden her neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak kimse yoktur. Her neyi de tutar kısarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O, öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir.” (Fatır, 2)

  Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

  “Ma yeftehıllahü linnasi mir rahmetin fela mümsike leha, ve ma yümsik fe la mursile lehu mim ba’dih, ve hüve’l-azizu 1-hâkim.”

  6.AYET


  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

  “Andoldun ki, onlara: ‘O gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye sorsan kesinlikle Allah’tır’ diyeceklerdir. De ki: ‘Gördünüz ya, Allah’tan başka çağırdıklarınızı, eğer Allah bana bir keder dilerse, onlar O’nun vereceği kederi açabilirler mi? Ya da O, bana bir rahmet dilerse onlar O’nun rahmetini (engelleyip) tutabilirler mi?’ De ki: Allah bana yeter! Tevekkül edenler hep ona dayanır!” (Zümer, 38)

  Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

  “Ve lein seeltehüm men haleka’s-semavati ve’l-arda le yekulünnallah, kul eferaeytüm ma ted’une min dunillahi in eradeniyallahu bi durrin hel hünne kaşifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetih, kul hasbiyallahu aleyhi yetevekkeli’l-mütevekkilun.”

  7.AYET

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

  “Eğer aldırmazlarsa de ki: “Bana Allah yeter! Ondan başka ilah yoktur. Ben O’na dayanmaktayım ve O, o büyük arşın sahibidir!” (Tevbe, 129)

  Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

  “Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arşi’l-azim”

  Not: 20.08.2011 Tarihinde Sabah Gazeti ile birlikte verilen “Nihat Hatipoğlu’nun Kaleminden Seçme Dualar-2″ adlı kitabından dır.

 • Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar

  1.DUAAnlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

  “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur (varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hâkim ve onları koruyup gözetendir). O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey; yerdeki her şey o’nundur. İzni olmaksızın o’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar o’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup-gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara,2/255)

  Okunuşu:: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

  “Allahü la ilahe illa huve’l-hayyu’l-kayyum. La te ‘huzühu sinetün vela nevm. Lehu ma fi’s-semavati vema fi’l-ard. Men ze’l-lezi yeşfe’u ‘ındehu illa bi iznih. Ya’lemü ma beyne eydihimvema halfehüm. Vela yühitune bişeyin min ‘ılmihi illa bima şae. Vesi’a kürsiyyühu s-semavati ve’l-ard. Vela yeudühü hıfzuhüma ve (hüve ’1- ‘aliyy ü’l- azim.”

  2.DUA

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

  “De ki: yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)

  Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

  “Kul eu’zü birabbi’l-felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza vekab. Ve min şerri’n-neffasati fi’l -ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.”

  3.DUA

  Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

  “De ki: Cinlerden ve insanlardan olup,insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım .”(Nas,114/1-6)

  Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

  “Kul euzü birabbi’n-nas. Meliki’n-nas. İlahi’n-nas. Min şerri’l-vesvasi’l-ha’n- nas.Ellezi yüvesvisü fisuduri’n-nas. Mine’l-cinneti ve’n-nas.

  Not: 20.08.2011 Tarihinde Sabah Gazeti ile birlikte verilen “Nihat Hatipoğlu’nun Kaleminden Seçme Dualar-2″ adlı kitabından dır.

 • Borçtan Kurtulmak İçin Dualar

  1.DUAAnlamı:“(Ey) Sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahretin rahman ve rahimi olan Allah’ım! Sen bana merhamet edersin, Senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et.” (Hakim, Dua, I, 515) 

  Okunuşu: “Allahümme farice’l-hemmi, kaşife’l-ğammi, mücibe da veti’l- mudtarrine rahmane’d-dünya ve’l-ahırati ve rahimehüma ente terhamüni ferham- ni birahmetin tüğnini biha an rahmetin min sivake.”

  2.DUA

  Anlamı:“Allah’ım! Kederden, hüzünden, tembellikten, cimrilikten, borç baskısından ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınırım.’ (Tirmizi,5/520)

  Okunuşu: (Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l-keseli ve’l-buhli ve dalai’d-deyni ve galabeti’r-ricali)

  3.DUA

  Anlamı: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Mülkü istediğine verirsin, mülkü istediğinden çeker alırsın. İstediğini aziz eder, istediğini hor edersin. Hayır senin elindedir.Senin her şeye gücün yeter. Ey dünyanın ve ahıretin rahmanı, bu ikisini dilediğine verir, bu ikisini dilediğine vermezsin. Bana öyle bir merhamet et ki, başkasının merhametine ihtiyaç kalmasın. “(Taberani,Es- sağır, 1/202)

  Okunuşu: (Allahümme malike’l-mülki tu ti’l-mülke men teşaü ve tenziu’l- mülke mimmen teşaü ve tuizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü biyedike’l-hayr, inneke ala külli şey’in kadir.Rahmane’d-dünya ve’l ahireti, tu’tıhima men teşaü ve temneu minhüma men teşaü, irhamni rahmeten tuğnını biha an rahmeti m in sivake)

  Not: 20.08.2011 Tarihinde Sabah Gazeti ile birlikte verilen “Nihat Hatipoğlu’nun Kaleminden Seçme Dualar-2″ adlı kitabından dır.

 • Psikolojik – Manevi Sıkıntı İçin Dualar

  1.DUAAnlamı:“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. 

  Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki. Rahman, Rahim,(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet), gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.”

  Okunuşu: “Bismillahi’r-Rahmani’r- Rahim

  Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Maliki

  yevmi’d-din. Iyyake na’büdü ve iyyake neste’in. İhdine’s- sırata 1-mustekim. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayri’l- meğdubi aley him ve le’d-dallin.”

  2.DUA

  Anlamı: “Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile.

  Elif lam mim. Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.” Okunuşu: “Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

  Elif Lam Mim. Zalike’l-kitabü la raybe fih. Hüden lil-müttekin, Ellezine yu minune bi’l-ğaybi ve yükimune’s-salete ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine yü’minune bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike ve bi’l-ahiratihüm yükınun.”

  Not: 20.08.2011 Tarihinde Sabah Gazeti ile birlikte verilen “Nihat Hatipoğlu’nun Kaleminden Seçme Dualar-2″ adlı kitabından dır.

 • İçinin Ferahlaması İçin Okunacak Dua

  Anlamı:“Allah’ım! Ben senin kulunum, kölenin evladıyım, cariyenin evla- dıyım.Senin avucundayım. İdarem senin elindedir. Hükmün bende geçerlidir, hakkımda verdiğin hüküm adildir. Kendine verdiğin yahut kitabında indirdiğin, yahut yarattıklarından birine öğrettiğin, yahut gayb ilmine ait olarak kendine sakladığın her ismin hürmetine,senden isterim ki, Kuranı gönlümün nuru, kalbimin baharı kılasın, sıkıntımı def edersin.” Okunuşu:Ene abdüke ibnü abdike ibnü emetike fı kabdatike nasiyeti biyedike,madın fiyye hükmüke adlün fiyye kadauke,es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihı nefseke ev enzeltehu fı kitabike ev allemtehu ehaden min halkıke ev iste serte bihı fı ilmi’l-ğaybi indeke en tec’ale’l-kur’an’a nura sadrı ve rabia kalbi ve cilae huznı ve zehabe hemmı). 

 • Korku Anlarında Okunacak Dua

  Anlamı:“Allah’ım! Onların yüreklerine korku sal,bizi onların şerrinden koru!” (Ebu Davud,Salat,365) Okunuşu:“Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim.Ve neuzü bike min şururihim.’ 

 • Dargınlıkları Gidermek İçin Okunacak Dua

   

  Anlamı: “Allah’ım! Kalplerimizi birleştir(bizi ayrılığa düşürme). Aramızı / sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi (şirk, küfür ve nifak) karanlıklarından kurtar, (iman ve İslam) aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaşır. Allah’ım! Kulaklarımızı, gözlerimizi ve eşlerimizi (her türlü kötülükten ve günahtan) koru.” (İbn Hibban, Rakaik, No: 996)

  Okunuşu: “Allahhümme ellif beyne kulubina ve aslih zate beynina, vehdina sübüle’s-selami ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibne’l-fevahışe ma za- hara minha ve ma betane. Allahümme’hfazna fi esma ma ve ebsarina ve ezvacina.”

 • Akıl hastalığı İçin Okunacak Dua

   

  Anlamı: “Gerçek hamd, Allah’a mahsustur.O’na hamd eder, ve O’ndan yardım dileriz. Allah kime hidayet ederse, kimse onu sap- tıramaz, kimi de saptırırsa, ona kimse hidayet edemez. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Muhammed O’nun kulu ve resulüdür”

  Okunuşu: (Innel hamde lillah, nahmedühu ve nesteınühu.Men yehdihillahu fela mudille leh, vemen yudlil felah hadiye leh.Ve eşhedü en la ilahe illallahu vah- dehu la şerike leh, ve enne muhammeden abduhu ve resulüh…)

 • İhtiyaç Duası

   

  Anlamı: “Allah’ım, Sen’den gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş ta- kıylerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Sen’den gereği gibi korkayım. Allah’ım, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım, Sen’den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip, Sana sığınayım, Sana hüsn’ü zan besliyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk’a teşbih ederim.”

  Okunuşu: “Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve amale ehli’l- yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve ciddc chli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbude ehli’l-vera’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta aha- fek. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzüni an ma’sıyetike hatta amele bitaatıke amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke’n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi’l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki’n-nur.”

 • Her Hangi Bir İsteği Olanın Okuyacağı (HACET) Duaları

  1.DUAAnlamı:“Halim, Kerim olan Allah’tan başka ilah yoktur ulu Arş’ın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd âlemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbabı (hakkımda yaratmanı) talep ediyor, her çeşit günahtan koruman için yalvarıyor, her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver, ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!” (Tirmizi, Salat: 348; İbn Mace, İkamet, 189) 

  Okunuşu: “La ilahe illallahu’l-halimu’l-kerim. Sübhanallahi rabbi’l- ‘arşi’l-azim. Elhamdülillahi rabbi’l-’âlemin. Es’eluke mücibati rahmetike ve azaime mağfiratike ve’l-’ismete min külli zenbin ve’l-ğanimetü min külli birrin ve’s-selamete min külli ismin la teda’li zenben illa ğafertehü ve la hemmen illa ferrectehü ve la haceten hiye leke ridan illa kadeyteha ya erhame’r-rahimın.”

  2.DUA

  Anlamı: “Allah’tan başka ilah yoktur, sadece O vardır. Onun ortağı yoktur. O, yücedir, uludur. Allah’tan başka ilah yoktur, sadece O vardır. Onun ortağı yoktur. O, her işi hikmetli olan, çok ikram edendir.” (İbn Ebi, Şeybe, Dua, 25)

  Okunuşu: “La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu l-’aliyyu 1-azim. La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehu 1-hakimu 1-kerim.”

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logo

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter picture

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook photo

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ photo

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: